Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIA?U

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIA?U
UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

Rozdzia? I
Postanowienia ogólne

§ 1

Podstaw? prawn? dzia?ania wydzia?u s?:
Ustawa z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385);
Ustawa z 12 wrze?nia 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. nr 65 póz. 386);
Statut Uniwersytetu stanowi?cy za??cznik do Zarz?dzenia nr 19 Ministerstwa Edukacji Narodowej z 31.08.1999 r.;
Zarz?dzenie nr 5 z dnia 1.10.1999 r. w sprawie struktury jednostek dzia?alno?ci dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu;
niniejszy Regulamin.

§ 2

1. Wydzia? jest podstawow? jednostk? organizacyjn? Uniwersytetu utworzon? dla prowadzenia dzia?alno?ci dydaktycznej i naukowej, odpowiadaj?cej kierunkom studiów.
2. Wydzia? realizuje swoje zadania przy wspó?udziale instytutów, katedr, zak?adów (klinik) i innych jednostek powo?anych do prowadzenia dzia?alno?ci dydaktycznej, naukowej, kszta?cenia i doskonalenia kadr oraz us?ug.
3. Wydzia? tworzy, przekszta?ca i znosi Senat Uniwersytetu.
4. Wydzia?em kieruje dziekan przy wspó?udziale prodziekanów oraz rady wydzia?u.

Rozdzia? II
Organizacja wewn?trzna wydzia?u

§ 3

1. Struktur? organizacyjn? wydzia?u ustala rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez rad? wydzia?u.

§ 4

1. W sk?ad wydzia?u wchodz?:
a) instytuty
b) katedry
c) zak?ady
d) dziekanat -jednostka administracyjna
e) inne jednostki dydaktyczne i badawcze

Dziekanat

§5

1. Dziekanat wykonuje czynno?ci zwi?zane z administracj? wydzia?u, a w szczególno?ci dziekana, prodziekanów i rady wydzia?u.
2. Dziekanat podlega dziekanowi. Zwierzchni nadzór sprawuje Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich.
3. Szczegó?ow? organizacj? i zakres dzia?ania pracowników dziekanatu ustala dziekan.

Rozdzia? III

Organy wydzia?u

§6

Organami wydzia?u s?:
1. dziekan wydzia?u,
2. rada wydzia?u.

Zakres obowi?zków dziekana

§ 7

1. Dziekan kieruje wydzia?em i reprezentuje go na zewn?trz. Dziekan jest prze?o?onym pracowników i studentów wydzia?u.
2. Zast?pcami dziekana s? prodziekani w liczbie od l do 4, odpowiednio na poszczególnych wydzia?ach.
3. Dziekan dokonuje podzia?u kompetencji pomi?dzy prodziekanów.
4. Dziekan sprawuje nadzór nad dzia?alno?ci? jednostek organizacyjnych wydzia?u.
5. Tryb wyboru dziekana i prodziekanów okre?la ordynacja wyborcza stanowi?ce za??cznik nr l do statutu Uniwersytetu.

Rozdzia? IV

Rada wydzia?u

§ 8

1. W sk?ad rady wydzia?u wchodz?:
a) dziekan jako przewodnicz?cy,
b) prodziekani,
c) nauczyciele, akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiadaj?cy tytu? naukowy doktora habilitowanego i zatrudnieni na wydziale,
d) przedstawiciele:
a. pozosta?ych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, wybrani przez zgromadzenie wyborcze tych osób,
b. samorz?du studenckiego wydzia?u,
c. pracowników uczelni zatrudnionych na wydziale nie b?d?cych nauczycielami akademickimi.

2. W posiedzeniach rady wydzia?u uczestnicz? z g?osem doradczym przedstawiciele zwi?zków zawodowych.
3. W posiedzeniach rady wydzia?u mog? uczestniczy? z g?osem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na wydziale przed przej?ciem na emerytur? na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego.
4. Ze wzgl?du na przedmiot obrad w posiedzeniach rady wydzia?u mog? bra? udzia? z g?osem doradczym równie? inne osoby zaproszone przez dziekana.

§ 9

1. Rada wydzia?u ma obowi?zek zapewni? prawid?owy przebieg i odpowiedni poziom nauczania oraz w?a?ciwy rozwój dyscyplin naukowych reprezentowanych przez wydzia?.
2. Rada wydzia?u mo?e w zale?no?ci od potrzeb powo?ywa? komisje sta?e i dora?ne.
3. Posiedzenia rady wydzia?u odbywaj? si? zgodnie z uchwalonym przez rad? planem pracy.
4. Posiedzenia rady wydzia?u zwo?uje dziekan, co najmniej raz na dwa miesi?ce, z wyj?tkiem okresu wakacji letnich.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu rady wydzia?u wraz z porz?dkiem obrad powinno nast?pi? najpó?niej na trzy dni przed terminem posiedzenia.
6. Nadzwyczajne posiedzenie rady mo?e by? zwo?ane na ??danie co najmniej 1/5 cz?onków z g?osem stanowi?cym w terminie 3 dni od dnia zg?oszenia wniosku.
7. Obrady rady wydzia?u otwiera i przewodniczy obradom dziekan, w razie nieobecno?ci dziekana przewodniczy obradom jeden z prodziekanów.
8. Z posiedzenia rady wydzia?u sporz?dza si? protokó? w dwóch egzemplarzach, z których jeden przechowuje si? w aktach wydzia?u, drugi otrzymuje rektor.
9. Uchwa?y rady wydzia?u zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci co najmniej po?owy ogólnej liczby cz?onków rady wydzia?u.
10. Uchwa?y rady wydzia?u wymagaj? odpowiedniej formy i zapisu w rejestrze uchwa?.
11. G?osowanie odbywa si? jawnie, za wyj?tkiem spraw osobowych. O wyprowadzeniu tajno?ci g?osowania w innych sprawach decyduje ka?dorazowo rada wydzia?u.

Rozdzia? V

Postanowienia ko?cowe

1. Zmiany regulaminu dokonuje rektor z w?asnej inicjatywy lub na wniosek dziekana, zaopiniowany przez rad? wydzia?u.
2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem wprowadzenia zarz?dzeniem rektora.

 


Ta strona by?a odwiedzana 1184 razy (w tym z UWM 54 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa